کد خبر:44717
پ

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻢ ﻓﺮﯼ ﻓﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﻮﮔﯿﻔﺖ

ﺑﺎﺯﯼ ﻓﺮﯼ ﻓﺎﯾﺮ (Free Fire) ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﯿﺠﺎﻥﺍﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺩﺭ ﮊﺍﻧﺮ ﺑﺘﻞ ﺭﻭﯾﺎﻝ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﯿﻠﯿﻮﻥﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬﺍﺑﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ […]

ﺑﺎﺯﯼ ﻓﺮﯼ ﻓﺎﯾﺮ (Free Fire) ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﯿﺠﺎﻥﺍﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺩﺭ ﮊﺍﻧﺮ ﺑﺘﻞ ﺭﻭﯾﺎﻝ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﯿﻠﯿﻮﻥﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬﺍﺑﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﯾﻢ.

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﻓﺮﯼ ﻓﺎﯾﺮ

ﻫﺴﺘﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﺑﺎﺯﯼ Free Fire ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ ﺑﺘﻞ ﺭﻭﯾﺎﻝ، ﺣﻮﻝ ﻣﺤﻮﺭ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﻩﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﻓﺮﯼ ﻓﺎﯾﺮ ﻫﺮ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ 49 ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺍﺳﻠﺤﻪﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﯼ، ﺑﻪ ﺣﺬﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺗﺎﺏﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﺯﯼ، ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﻮﺕﮐﺮﺩﻥ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺣﺬﻑ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﯾﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﯾﺪ.

ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺮ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺗﯿﻤﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﯿﺪ، ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﺩ.

ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮﺩﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﯼ Free fire

ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮﺩﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼﮐﺮﺩﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ Ranked، Classics ﻭ Death Race ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺣﺎﻟﺖ Ranked ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺘﯽ ﺟﺪﯼ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺩ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ، ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﻗﺒﺎﯼ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺣﺎﻟﺖ Death Race ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﮔﯿﻢﭘﻠﯽ ﺑﺘﻞ ﺭﻭﯾﺎﻝ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ Death Race، ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎ

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﯿﺘﺎﺯ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﻓﺮﯼ ﻓﺎﯾﺮ

ﺑﺎﺯﯼ Free fire ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 4 ﻣﭗ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ 3 ﻣﭗ Purgatory ، Bermuda، Kalahari ﻣﺤﺒﻮﺏﺗﺮﯾﻦ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺩﻫﺪ. ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﻣﻮﺩﺍ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﭗ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﮑﺎﻥﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ Factory، Clock tower، Shipyard، Riverside ﻭ Cape Town ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.

فری فایر در چه گوشی‌هایی اجرا می‌شود؟

علاقه‌مندان به این بازی، برای دانلود، نصب و اجرای Free Fire در دستگاه‌های اندرویدی، باید یک گوشی هوشمند با حداقل مشخصات زیر را داشته باشد:

• سیستم عامل: اندروید 4.1 یا بالاتر.

• پردازنده: دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز یا بالاتر.

• رم: 1 گیگابایت یا بالاتر.

• فضای ذخیره سازی رایگان: 1 گیگابایت یا بالاتر.

• پشتیبانی از پردازنده گرافیکی: Adreno 505 یا بالاتر.

به خاطر داشته باشید که در حالی که اینها حداقل الزامات سخت‌افزاری هستند، توصیه می‌شود دستگاهی با مشخصات بالاتر داشته باشید تا از گیم‌پلی روان و بدون هیچ‌گونه تاخیر لذت ببرید. 

همچنین، برای تجربه بهتر بازی، می‌توانید آن را با استفاده از شبیه‌ساز بر روی کامپیوتر نیز اجرا کنید.

در لیست زیر بیش از ۲۰ گوشی میان‌رده یا پایین‌رده شیائومی و سامسونگ ذکر شده‌است که توانایی اجرای بازی فری فایر را دارند: 

شیائومی

 Xiaomi Redmi 9

Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Redmi 8A

Xiaomi Redmi 9C

Xiaomi Poco X3 NFC

Xiaomi Redmi Note 10S

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max

Xiaomi Redmi Note 9S

Xiaomi Poco M3

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi 7A

سامسونگ

Samsung Galaxy M11

Samsung Galaxy A20

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy M30

Samsung Galaxy A22 5G

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy A22 4G

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A21

گوشی‌های ذکرشده باید بتوانند بازی Free Fire را به‌راحتی و بدون هیچ مشکلی اجرا کنند. با این‌حال، شایان ذکر است که برخی از این دستگاه‌ها ممکن است از شما بخواهند که تنظیمات گرافیکی را کاهش داده تا از داغ‌شدن گوشی تلفن یا افت فریم بازی جلوگیری کنید.

جمع‌بندی

در مجموع، بازی فری فایر ممکن است از بالاترین سطح گرافیکی همانند سایر بازی‌های بتل رویال برخوردار نباشد، اما با گیم‌پلی سریع، تأکید بر کار گروهی و توانایی‌های منحصر به‌فرد شخصیت‌ها، این کمبودها را  تماما جبران می‌کند. 

بازی فری فایر کاملا رایگان است و دائما به‌روز رسانی می‌شود. این به معنی محتوای جدید برای بازیکنان است که همواره آن‌ها را درگیر می‌کند و باعث می‌شود تا همیشه چیز جدیدی برای کشف وجود داشته باشد. 

اگر از طرفداران بازی های Battle Royale هستید، از گیم‌پلی بازی فری فایر لذت خواهید برد.

در بازی فری فایر برای استفاده از امکانات و لباس‌ها و شخصیت‌ها، نیاز است تا از جم و الماس‌های بازی استفاده کنید که این امر تنها با خرید گیفت کارت فری فایر امکان‌پذیر است. 

اگر علاقه‌مند به بازی فری فایر و بتل پس یا اسکین‌های آن هستید، می‌توانید با خرید گیفت کارت فری فایر از موبوگیفت، شخصیت‌ها و اسکین‌های جدید این بازی را خریداری کنید و از بازی خود لذت ببرید.

منبع : فری فایر چیست

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید