e9eca7c8fba62082af736f09a01b4bfe

عکس ها و تصاویری که تنها در دوبی می توانید ببینید

کشور امارات از مدتها پیش با جذب سرمایه گذاران خارجی در جهت تبدیل شدن به قطب توریستی خاورمیانه گام های سریعی را برداشته و بعضاً در این موضوع نیز موفق ...