57334256

پرسپولیس مبهوت قرارداد 500 میلیاردی استقلال با کارگزار جدید

در حالی که مسئولین باشگاه پرسپولیس با بوق و کرنای زیاد و برگزاری مزایده برای انتخاب اسپانسر فصل جدید خود بودند، استقلالی ها با فسخ قرارداد قبلی خود با های ...