3296725

جزئیات سهمیه کارت‌ سوخت های جدید و المثنی

فاطمه کاهی درباره افرادی که کارت سوخت خود را گم کرده‌اند و در خواست کارت المثنی دارند، اظهار داشت: سهمیه کارت سوخت این دسته از افراد در صورتی که هنگام ...