۱۳۹۸۰۷۲۸۲۰۰۹۵۶۵۴۶۱۸۷۱۴۴۳۴

پیمان بابایی حضورش در پرسپولیس را تکذیب کرد

پیمان بابایی یکی از گزینه های حضور در پرسپولیس به طور تلویحی حضورش در پرسپولیس را تکذیب کرد.   پیمان بابایی حضورش در پرسپولیس را تکذیب کرد