121314

تکمیل کمدی فوتبال ایران با انتخاب علیرضا امامی فر به ریاست PEC

در سالهای اخیر عدم استفاده از افراد شایسته در پستهای کلیدی فدراسیون فوتبال همواره باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی برای فوتبال ایران شده است و به نظر می رسید ...