۱۲۱۳۱۴

تکمیل کمدی فوتبال ایران با انتخاب علیرضا امامی فر به ریاست PEC

در سالهای اخیر عدم استفاده از افراد شایسته در پستهای کلیدی فدراسیون فوتبال همواره باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی برای فوتبال ایران شده است و به نظر می رسید ...