شیرزود+تمیروف

بیوگرافی و هایلایت گل ها و بازیهای شرزود تمیروف مهاجم ازبک پرسپولیس

با اعلام رسمی چند خبرگزاری بزرگ، شرزود تمیروف مهاجم ازبکستانی با مسئولین پرسپولیس به توافق رسیده و برای انجام تست پزشکی و حضور در تست فنی راهی تهران می شود. ...