۴۵۷

افشاگری حامد آهنگی از تقلب در شب های مافیا

حامد آهنگی شومنی که با برنامه شب های آهنگی به شهرت رسید؛ با حضور در یک برنامه اینترنتی دست به افشاگری در خصوص روش های تقلب در برنامه شب های ...