01584959

فیلم صحنه درگیری سیروس دین محمدی با فیروز کریمی در مسابقه ستاره ساز

به نظر می رسد انتخاب افراد در برنامه ستاره سا زبا توجه به خصوصیات اخلاقی آنها صورت نگرفته چرا که در بخش هایی از این برنامه داوران این مسابقه چنان ...