۳۲۱۶۳۵۴

گزارش تکان دهنده از ضرر ۵۰۰ هزار یوریی که ایرج عرب به پرسپولیس زد

سایت ایسنا گزارشی تکان دهنده از وضعیت بدهی های سنگین پرسپولیس منتشر کرد که در آن به افشاگری در مورد ضرر 500 هزار یورویی که ایرج عرب به پرسپولیس وارد ...