اریک+بوکوم+بایناما

افشای نامه گلگهر حکم انضباطی را تایید کرد

در حالی که گفته می شود کمیته استیناف فوتبال حکم نهایی پرونده بازیکن گلگهر را به زودی صادر خواهد کرد ، انتشار یک نامه از باشگاه گلگهر که در تاریخ ...