کد خبر:2678
پ

لیست درصد و نوع افزایش سرمایه نمادهای مختلف بورسی + وضعیت

از آنجایی که افزایش سرمایه برای بسیاری از سهامداران یک اتفاق جذاب محسوب می شود، در ادامه این مطلب به مرور لیست نمادهای بورسی که افزایش سرمایه دارند و در مراحل مختلف ثبت یا حسابرسی قرار دارند آورده شده است. ضمناً نوع و درصد افزایش سرمایه هر نماد به تفکیک نیز آورده شده است.   […]

از آنجایی که افزایش سرمایه برای بسیاری از سهامداران یک اتفاق جذاب محسوب می شود، در ادامه این مطلب به مرور لیست نمادهای بورسی که افزایش سرمایه دارند و در مراحل مختلف ثبت یا حسابرسی قرار دارند آورده شده است. ضمناً نوع و درصد افزایش سرمایه هر نماد به تفکیک نیز آورده شده است.

 

لیست درصد و نوع افزایش سرمایه نمادهای مختلف بورسی + وضعیت

 

۱. #مرحله_پیشنهاد
▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده

تجدید ارزیابی:
#ثتران 50% | #ما 167% | #آینده 364%

سود انباشته:
#دلر 100% | #فاسمین 200% | #قتربت 70 % | #تاصیکو 55% | #فلامی 233% | #لپیام 50%

آورده نقدی:
#غگز 612% | #حبندر 279% #ساروج 49% |#کساوه 235% | #فافزا 67% | کویر 200% | #ولقمان 400% |#صبا 200% |#پسهند 43% |#کرازی 500 % | #تاپکیش 200%

۲. #مرحله_حسابرس
▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره

تجدید ارزیابی:
#غديس 354%| #البرز 275% | #غشان 743% | #بکام 1240% | #کورز 13575%| #سبزوا 873% | #غشهداب 426% | #غگلستا 341% | #ومعلم 192% | #قاسم 410% | #کوثر 83% |#بکاب 100% | #فبستم 445% |#وبملت 344% |#وسالت 364%

سود انباشته:
#پرداخت 107% | #غالبر 80%| #ختور 250% | #وايرا 100% | #وخاور 100% | #نوین 120% |#نطرین 500% | #شسینا 300% |#فپنتا 305% | #ساراب 40% | #وبوعلی 88% | #فافزا 67% | #قمرو 100% | #کالا 34% |#دحاوی 200%

آورده نقدی:
#غدشت 4429%| #غاذر 200% | #افق 200% | #کگاز 400% | #پلاست 768% | #وحافظ 1130% | #وسنا 42% | #تکشا 82% | #غشوکو 996% | #تابا 77% | #کگیش 220% | #غالبر 80% | #ساذری 1400% | #غپیچک 3233% | #شجم 44% |#ثاخت 50% | #شصدف 250% #بزاگرس 260% | #کاسپین56% | #شپارس 70% | #کدما 1567% | #میدکو 69% | #خرینگ 674 % | #تاصیکو 55% | #دتماد 43% | #وکار 371% | #دسبحا 19 %

۳. #مرحله_مجوز
▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله صدور مجوز افزایش سرمایه

تجدید ارزیابی:
#غصینو 332% | #آبین 512%

سود انباشته:
#وصنعت 33% |#وآرین 29%

آورده نقدی:
#وهنر 101%| #کگهر 103% | #پترول 48% | #دعبید 123% | #ساروج 49%|#وآرین 41%

۴. #مرحله_دعوت
▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

تجدید ارزیابی:
#کفپارس 1519% | #خمحرکه 462%

سود انباشته:
#وتوصا 1% سایر اندوخته‌ها: 50 % | #تپمپی 34% | #درازک 20% | #کرمان 85%| #وتوکا 18%

آورده نقدی:
#وهنر 101%| #دابور 21% | #وفتخار 317% | #حکشتی 32% | #اميد 36% |#میدکو 69% | #وملل 65% | #وتوکا 38%

۵. #مرحله_تصمیمات
▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تجدید ارزیابی:
#چکاپا 297% | #خصدرا 1,648% | #غویتا 119%

سود انباشته:
#اتکام 10%| #تیپیکو 50% |#بمیلا 26% | #کسرا 31% | #وثنو 100% |#دابور 33% |#کفرا 56% | #جوین 200%

آورده نقدی:
#پکویر 211% | #دسانکو 12%|#دسبحان 29% | #کگل 108% | #تشتاد 134% | #سمگا 50% | #ثنور 38% | #کفرا 59%

۶. #مرحله_ثبت
▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله ثبت افزایش سرمایه

تجدید ارزیابی:
#خساپا 398% | #غچین 33% | #چکارن 1198% | #غسالم 1395% |#خودرو 1872% | #غپينو 432% | #ونوین 132% |#غشهد 310% | #ختوقا 464%| #غگلپا 41%

سود انباشته:
#کویر 50% | #فارس 57% | #فزرین 30% | #کیمیا 74% | #وثوق 48% |#خودکفا 40% | #شبریز 150%

آورده نقدی:
#ولشرق | #شاملا 100% | #برکت 71% #خاذین 100% |#پخش |#تایرا 78% |#سخوز 115%

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید