کد خبر:2678
پ

لیست درصد و نوع افزایش سرمایه نمادهای مختلف بورسی + وضعیت

از آنجایی که افزایش سرمایه برای بسیاری از سهامداران یک اتفاق جذاب محسوب می شود، در ادامه این مطلب به مرور لیست نمادهای بورسی که افزایش سرمایه دارند و در مراحل مختلف ثبت یا حسابرسی قرار دارند آورده شده است. ضمناً نوع و درصد افزایش سرمایه هر نماد به تفکیک نیز آورده شده است.   […]

از آنجایی که افزایش سرمایه برای بسیاری از سهامداران یک اتفاق جذاب محسوب می شود، در ادامه این مطلب به مرور لیست نمادهای بورسی که افزایش سرمایه دارند و در مراحل مختلف ثبت یا حسابرسی قرار دارند آورده شده است. ضمناً نوع و درصد افزایش سرمایه هر نماد به تفکیک نیز آورده شده است.

 

لیست درصد و نوع افزایش سرمایه نمادهای مختلف بورسی + وضعیت

 

۱. #مرحله_پیشنهاد
▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده

تجدید ارزیابی:
#ثتران ۵۰% | #ما ۱۶۷% | #آینده ۳۶۴%

سود انباشته:
#دلر ۱۰۰% | #فاسمین ۲۰۰% | #قتربت ۷۰ % | #تاصیکو ۵۵% | #فلامی ۲۳۳% | #لپیام ۵۰%

آورده نقدی:
#غگز ۶۱۲% | #حبندر ۲۷۹% #ساروج ۴۹% |#کساوه ۲۳۵% | #فافزا ۶۷% | کویر ۲۰۰% | #ولقمان ۴۰۰% |#صبا ۲۰۰% |#پسهند ۴۳% |#کرازی ۵۰۰ % | #تاپکیش ۲۰۰%

۲. #مرحله_حسابرس
▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره

تجدید ارزیابی:
#غديس ۳۵۴%| #البرز ۲۷۵% | #غشان ۷۴۳% | #بکام ۱۲۴۰% | #کورز ۱۳۵۷۵%| #سبزوا ۸۷۳% | #غشهداب ۴۲۶% | #غگلستا ۳۴۱% | #ومعلم ۱۹۲% | #قاسم ۴۱۰% | #کوثر ۸۳% |#بکاب ۱۰۰% | #فبستم ۴۴۵% |#وبملت ۳۴۴% |#وسالت ۳۶۴%

سود انباشته:
#پرداخت ۱۰۷% | #غالبر ۸۰%| #ختور ۲۵۰% | #وايرا ۱۰۰% | #وخاور ۱۰۰% | #نوین ۱۲۰% |#نطرین ۵۰۰% | #شسینا ۳۰۰% |#فپنتا ۳۰۵% | #ساراب ۴۰% | #وبوعلی ۸۸% | #فافزا ۶۷% | #قمرو ۱۰۰% | #کالا ۳۴% |#دحاوی ۲۰۰%

آورده نقدی:
#غدشت ۴۴۲۹%| #غاذر ۲۰۰% | #افق ۲۰۰% | #کگاز ۴۰۰% | #پلاست ۷۶۸% | #وحافظ ۱۱۳۰% | #وسنا ۴۲% | #تکشا ۸۲% | #غشوکو ۹۹۶% | #تابا ۷۷% | #کگیش ۲۲۰% | #غالبر ۸۰% | #ساذری ۱۴۰۰% | #غپیچک ۳۲۳۳% | #شجم ۴۴% |#ثاخت ۵۰% | #شصدف ۲۵۰% #بزاگرس ۲۶۰% | #کاسپین۵۶% | #شپارس ۷۰% | #کدما ۱۵۶۷% | #میدکو ۶۹% | #خرینگ ۶۷۴ % | #تاصیکو ۵۵% | #دتماد ۴۳% | #وکار ۳۷۱% | #دسبحا ۱۹ %

۳. #مرحله_مجوز
▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله صدور مجوز افزایش سرمایه

تجدید ارزیابی:
#غصینو ۳۳۲% | #آبین ۵۱۲%

سود انباشته:
#وصنعت ۳۳% |#وآرین ۲۹%

آورده نقدی:
#وهنر ۱۰۱%| #کگهر ۱۰۳% | #پترول ۴۸% | #دعبید ۱۲۳% | #ساروج ۴۹%|#وآرین ۴۱%

۴. #مرحله_دعوت
▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

تجدید ارزیابی:
#کفپارس ۱۵۱۹% | #خمحرکه ۴۶۲%

سود انباشته:
#وتوصا ۱% سایر اندوخته‌ها: ۵۰ % | #تپمپی ۳۴% | #درازک ۲۰% | #کرمان ۸۵%| #وتوکا ۱۸%

آورده نقدی:
#وهنر ۱۰۱%| #دابور ۲۱% | #وفتخار ۳۱۷% | #حکشتی ۳۲% | #اميد ۳۶% |#میدکو ۶۹% | #وملل ۶۵% | #وتوکا ۳۸%

۵. #مرحله_تصمیمات
▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تجدید ارزیابی:
#چکاپا ۲۹۷% | #خصدرا ۱,۶۴۸% | #غویتا ۱۱۹%

سود انباشته:
#اتکام ۱۰%| #تیپیکو ۵۰% |#بمیلا ۲۶% | #کسرا ۳۱% | #وثنو ۱۰۰% |#دابور ۳۳% |#کفرا ۵۶% | #جوین ۲۰۰%

آورده نقدی:
#پکویر ۲۱۱% | #دسانکو ۱۲%|#دسبحان ۲۹% | #کگل ۱۰۸% | #تشتاد ۱۳۴% | #سمگا ۵۰% | #ثنور ۳۸% | #کفرا ۵۹%

۶. #مرحله_ثبت
▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله ثبت افزایش سرمایه

تجدید ارزیابی:
#خساپا ۳۹۸% | #غچین ۳۳% | #چکارن ۱۱۹۸% | #غسالم ۱۳۹۵% |#خودرو ۱۸۷۲% | #غپينو ۴۳۲% | #ونوین ۱۳۲% |#غشهد ۳۱۰% | #ختوقا ۴۶۴%| #غگلپا ۴۱%

سود انباشته:
#کویر ۵۰% | #فارس ۵۷% | #فزرین ۳۰% | #کیمیا ۷۴% | #وثوق ۴۸% |#خودکفا ۴۰% | #شبریز ۱۵۰%

آورده نقدی:
#ولشرق | #شاملا ۱۰۰% | #برکت ۷۱% #خاذین ۱۰۰% |#پخش |#تایرا ۷۸% |#سخوز ۱۱۵%

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید