کد خبر:2678
پ

لیست درصد و نوع افزایش سرمایه نمادهای مختلف بورسی + وضعیت

از آنجایی که افزایش سرمایه برای بسیاری از سهامداران یک اتفاق جذاب محسوب می شود، در ادامه این مطلب به مرور لیست نمادهای بورسی که افزایش سرمایه دارند و در مراحل مختلف ثبت یا حسابرسی قرار دارند آورده شده است. ضمناً نوع و درصد افزایش سرمایه هر نماد به تفکیک نیز آورده شده است.   […]

فوتبال فانتزی بتاکاپ

از آنجایی که افزایش سرمایه برای بسیاری از سهامداران یک اتفاق جذاب محسوب می شود، در ادامه این مطلب به مرور لیست نمادهای بورسی که افزایش سرمایه دارند و در مراحل مختلف ثبت یا حسابرسی قرار دارند آورده شده است. ضمناً نوع و درصد افزایش سرمایه هر نماد به تفکیک نیز آورده شده است.

 

لیست درصد و نوع افزایش سرمایه نمادهای مختلف بورسی + وضعیت

 

۱. #مرحله_پیشنهاد
▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده

تجدید ارزیابی:
#ثتران ۵۰% | #ما ۱۶۷% | #آینده ۳۶۴%

سود انباشته:
#دلر ۱۰۰% | #فاسمین ۲۰۰% | #قتربت ۷۰ % | #تاصیکو ۵۵% | #فلامی ۲۳۳% | #لپیام ۵۰%

آورده نقدی:
#غگز ۶۱۲% | #حبندر ۲۷۹% #ساروج ۴۹% |#کساوه ۲۳۵% | #فافزا ۶۷% | کویر ۲۰۰% | #ولقمان ۴۰۰% |#صبا ۲۰۰% |#پسهند ۴۳% |#کرازی ۵۰۰ % | #تاپکیش ۲۰۰%

۲. #مرحله_حسابرس
▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره

تجدید ارزیابی:
#غديس ۳۵۴%| #البرز ۲۷۵% | #غشان ۷۴۳% | #بکام ۱۲۴۰% | #کورز ۱۳۵۷۵%| #سبزوا ۸۷۳% | #غشهداب ۴۲۶% | #غگلستا ۳۴۱% | #ومعلم ۱۹۲% | #قاسم ۴۱۰% | #کوثر ۸۳% |#بکاب ۱۰۰% | #فبستم ۴۴۵% |#وبملت ۳۴۴% |#وسالت ۳۶۴%

سود انباشته:
#پرداخت ۱۰۷% | #غالبر ۸۰%| #ختور ۲۵۰% | #وايرا ۱۰۰% | #وخاور ۱۰۰% | #نوین ۱۲۰% |#نطرین ۵۰۰% | #شسینا ۳۰۰% |#فپنتا ۳۰۵% | #ساراب ۴۰% | #وبوعلی ۸۸% | #فافزا ۶۷% | #قمرو ۱۰۰% | #کالا ۳۴% |#دحاوی ۲۰۰%

آورده نقدی:
#غدشت ۴۴۲۹%| #غاذر ۲۰۰% | #افق ۲۰۰% | #کگاز ۴۰۰% | #پلاست ۷۶۸% | #وحافظ ۱۱۳۰% | #وسنا ۴۲% | #تکشا ۸۲% | #غشوکو ۹۹۶% | #تابا ۷۷% | #کگیش ۲۲۰% | #غالبر ۸۰% | #ساذری ۱۴۰۰% | #غپیچک ۳۲۳۳% | #شجم ۴۴% |#ثاخت ۵۰% | #شصدف ۲۵۰% #بزاگرس ۲۶۰% | #کاسپین۵۶% | #شپارس ۷۰% | #کدما ۱۵۶۷% | #میدکو ۶۹% | #خرینگ ۶۷۴ % | #تاصیکو ۵۵% | #دتماد ۴۳% | #وکار ۳۷۱% | #دسبحا ۱۹ %

۳. #مرحله_مجوز
▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله صدور مجوز افزایش سرمایه

تجدید ارزیابی:
#غصینو ۳۳۲% | #آبین ۵۱۲%

سود انباشته:
#وصنعت ۳۳% |#وآرین ۲۹%

آورده نقدی:
#وهنر ۱۰۱%| #کگهر ۱۰۳% | #پترول ۴۸% | #دعبید ۱۲۳% | #ساروج ۴۹%|#وآرین ۴۱%

۴. #مرحله_دعوت
▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

تجدید ارزیابی:
#کفپارس ۱۵۱۹% | #خمحرکه ۴۶۲%

سود انباشته:
#وتوصا ۱% سایر اندوخته‌ها: ۵۰ % | #تپمپی ۳۴% | #درازک ۲۰% | #کرمان ۸۵%| #وتوکا ۱۸%

آورده نقدی:
#وهنر ۱۰۱%| #دابور ۲۱% | #وفتخار ۳۱۷% | #حکشتی ۳۲% | #اميد ۳۶% |#میدکو ۶۹% | #وملل ۶۵% | #وتوکا ۳۸%

۵. #مرحله_تصمیمات
▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تجدید ارزیابی:
#چکاپا ۲۹۷% | #خصدرا ۱,۶۴۸% | #غویتا ۱۱۹%

سود انباشته:
#اتکام ۱۰%| #تیپیکو ۵۰% |#بمیلا ۲۶% | #کسرا ۳۱% | #وثنو ۱۰۰% |#دابور ۳۳% |#کفرا ۵۶% | #جوین ۲۰۰%

آورده نقدی:
#پکویر ۲۱۱% | #دسانکو ۱۲%|#دسبحان ۲۹% | #کگل ۱۰۸% | #تشتاد ۱۳۴% | #سمگا ۵۰% | #ثنور ۳۸% | #کفرا ۵۹%

۶. #مرحله_ثبت
▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله ثبت افزایش سرمایه

تجدید ارزیابی:
#خساپا ۳۹۸% | #غچین ۳۳% | #چکارن ۱۱۹۸% | #غسالم ۱۳۹۵% |#خودرو ۱۸۷۲% | #غپينو ۴۳۲% | #ونوین ۱۳۲% |#غشهد ۳۱۰% | #ختوقا ۴۶۴%| #غگلپا ۴۱%

سود انباشته:
#کویر ۵۰% | #فارس ۵۷% | #فزرین ۳۰% | #کیمیا ۷۴% | #وثوق ۴۸% |#خودکفا ۴۰% | #شبریز ۱۵۰%

آورده نقدی:
#ولشرق | #شاملا ۱۰۰% | #برکت ۷۱% #خاذین ۱۰۰% |#پخش |#تایرا ۷۸% |#سخوز ۱۱۵%

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید