کد خبر:38436
پ

برنامه کامل بازی های لیگ برتر ۱۴۰۱/۱۴۰۲ [هفتگی]

با انجام قرعه کشی مسابقات لیگ برتر، برنامه کامل بازی های لیگ برتر ۱۴۰۱/۱۴۰۲ مشخص شد.   پیش بینی رایگان مسابقات لیگ برتر ایران با جایزه نقدی در اپلیکیشن بتاکاپ (دانلود از کافه بازار و گوگل پلی) برنامه کامل بازی های لیگ برتر ۱۴۰۱/۱۴۰۲ [هفتگی] تاریخ و ساعت هفته اول لیگ برتر ۱۴۰۱ میزبان تاریخ […]

فوتبال فانتزی بتاکاپ

با انجام قرعه کشی مسابقات لیگ برتر، برنامه کامل بازی های لیگ برتر ۱۴۰۱/۱۴۰۲ مشخص شد.

 

پیش بینی رایگان مسابقات لیگ برتر ایران با جایزه نقدی در اپلیکیشن بتاکاپ (دانلود از کافه بازار و گوگل پلی)

برنامه کامل بازی های لیگ برتر ۱۴۰۱/۱۴۰۲ [هفتگی]

تاریخ و ساعت هفته اول لیگ برتر ۱۴۰۱

میزبانتاریخ و ساعتمهمان
فولاد۲۲ مرداد – ساعت ۲۰:۳۰صنعت نفت
نفت MIS۲۱ مرداد- ساعت ۲۰:۳۰مس کرمان
آلومینیوم۲۱ مردادساعت ۲۰هوادار
استقلال۲۱ مرداد ساعت ۱۹:۰۰سپاهان
نساجی۲۱ مرداد ساعت ۱۹مس رفسنجان
گل گهر۲۲ مرداد ساعت ۲۰تراکتور
ذوب آهن۲۲ مرداد ساعت ۱۹:۰۰پرسپولیس
پیکان۲۱ مرداد ساعت ۱۹ملوان

 

تاریخ و ساعت هفته دوم لیگ برتر ۱۴۰۱

میزبانتاریخ و ساعتمهمان
ملوان۲۷ مرداد – ساعت ۱۹:۳۰استقلال
مس رفسنجان۲۷ مرداد- ساعت ۲۰:۳۰گل گهر
سپاهان۲۷ مردادساعت ۲۱نساجی
تراکتور۲۸ مرداد ساعت ۱۸:۳۰ذوب اهن
مس کرمان۲۸ مرداد ساعت ۱۹پیکان
هوادار۲۸ مرداد ساعت ۱۹:۳۰نفت MIS
صنعت نفت۲۸ مرداد ساعت ۲۰:۳۰آلومینیوم
پرسپولیس۲۸ مرداد ساعت ۲۰:۳۰فولاد

تاریخ و ساعت هفته سوم لیگ برتر ۱۴۰۱

میزبانتاریخ و ساعتمهمان
نساجی۳ شهریور – ساعت ۱۹ملوان
ذوب آهن۳ شهریور- ساعت ۱۹مس رفسنجان
نفت MIS۳ شهریور ساعت ۱۹پیکان
استقلال۳ شهریور ساعت ۱۹:۳۰مس کرمان
هوادار۴ شهریور ساعت ۱۹صنعت نفت
آلومینویم۴ شهریور ساعت ۱۹:۳۰پرسپولیس
فولاد۴ شهریور ساعت ۲۱:۳۰تراکتور
گل گهر۴ شهریور ساعت ۲۱:۳۰سپاهان

هفته اول
گل‌گهر سیرجان – 🔴 تراکتور
فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان
نفت مسجدسلیمان – مس کرمان
آلومینیوم اراک – هوادار
استقلال – سپاهان اصفهان
نساجی مازندران – مس رفسنجان
ذوب‌آهن اصفهان – پرسپولیس
پیکان – ملوان بندر انزلی

هفته دوم
🔴تراکتور – ذوب‌آهن اصفهان
صنعت نفت آبادان – آلومینیوم اراک
مس کرمان – پیکان
هوادار – نفت مسجدسلیمان
سپاهان اصفهان – نساجی مازندران
پرسپولیس – فولاد خوزستان
ملوان بندر انزلی – استقلال
مس رفسنجان – گل‌گهر سیرجان

هفته سوم
فولاد خوزستان –🔴 تراکتور
هوادار – صنعت نفت آبادان
استقلال – مس کرمان
آلومینیوم اراک – پرسپولیس
نفت مسجدسلیمان – پیکان
گل‌گهر سیرجان – سپاهان اصفهان
نساجی مازندران – ملوان بندر انزلی
ذوب‌آهن اصفهان – مس رفسنجان

هفته چهارم
🔴تراکتور – هوادار
پرسپولیس – صنعت نفت آبادان
مس کرمان – گل‌گهر سیرجان
مس رفسنجان – آلومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان – استقلال
سپاهان اصفهان – فولاد خوزستان
پیکان – نساجی مازندران
ذوب‌آهن اصفهان – ملوان بندر انزلی

هفته پنجم
آلومینیوم اراک – 🔴تراکتور
صنعت نفت آبادان – نفت مسجدسلیمان
نساجی مازندران – مس کرمان
ذوب‌آهن اصفهان – سپاهان اصفهان
فولاد خوزستان – مس رفسنجان
استقلال – پیکان
هوادار – پرسپولیس
گل‌گهر سیرجان – ملوان بندر انزلی

هفته ششم
🔴تراکتور – صنعت نفت آبادان
مس کرمان – ذوب‌آهن اصفهان
سپاهان اصفهان – آلومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان – پرسپولیس
استقلال – نساجی مازندران
ملوان بندر انزلی – فولاد خوزستان
مس رفسنجان – هوادار
پیکان – گل‌گهر سیرجان

هفته هفتم
پرسپولیس – 🔴تراکتور
صنعت نفت آبادان – مس رفسنجان
فولاد خوزستان – مس کرمان
آلومینیوم اراک – ملوان بندر انزلی
نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان
هوادار – سپاهان اصفهان
گل‌گهر سیرجان – استقلال
ذوب‌آهن اصفهان – پیکان

هفته هشتم
مس رفسنجان –🔴 تراکتور
ملوان بندر انزلی – صنعت نفت آبادان
مس کرمان – هوادار
پیکان – آلومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان – گل‌گهر سیرجان
سپاهان اصفهان – پرسپولیس
نساجی مازندران – ذوب‌آهن اصفهان
استقلال – فولاد خوزستان

هفته نهم
🔴تراکتور – نفت مسجدسلیمان
صنعت نفت آبادان – سپاهان اصفهان
آلومینیوم اراک – مس کرمان
گل‌گهر سیرجان – نساجی مازندران
فولاد خوزستان – پیکان
ذوب‌آهن اصفهان – استقلال
هوادار – ملوان بندر انزلی
پرسپولیس – مس رفسنجان

هفته دهم
سپاهان اصفهان – 🔴تراکتور
صنعت نفت آبادان – مس کرمان
استقلال – آلومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان – مس رفسنجان
نساجی مازندران – فولاد خوزستان
پیکان – هوادا
ملوان بندر انزلی – پرسپولیس
گل‌گهر سیرجان – ذوب‌آهن اصفهان

هفته یازدهم
🔴تراکتور – ملوان بندر انزلی
صنعت نفت آبادان – پیکان
پرسپولیس – مس کرمان
آلومینیوم اراک – نساجی مازندران
ذوب‌آهن اصفهان – نفت مسجدسلیمان
مس رفسنجان – سپاهان اصفهان
فولاد خوزستان – گل‌گهر سیرجان
هوادار – استقلال

هفته دوازدهم
پیکان – 🔴تراکتور
نساجی مازندران – صنعت نفت آبادان
مس کرمان – مس رفسنجان
ذوب‌آهن اصفهان – آلومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان – فولاد خوزستان
ملوان بندر انزلی – سپاهان اصفهان
استقلال – پرسپولیس
گل‌گهر سیرجان – هوادار

هفته سیزدهم
🔴تراکتور – مس کرمان
صنعت نفت آبادان – استقلال
آلومینیوم اراک – گل‌گهر سیرجان
سپاهان اصفهان – نفت مسجدسلیمان
هوادار – نساجی مازندران
فولاد خوزستان – ذوب‌آهن اصفهان
مس رفسنجان – ملوان بندر انزلی
پرسپولیس – پیکان

هفته چهاردهم
نساجی مازندران – 🔴تراکتور
ذوب‌آهن اصفهان – صنعت نفت آبادان
مس کرمان – ملوان بندر انزلی
نفت مسجدسلیمان – آلومینیوم اراک
پیکان – سپاهان اصفهان
فولاد خوزستان – هوادار
استقلال – مس رفسنجان
گل‌گهر سیرجان – پرسپولیس

هفته پانزدهم
🔴تراکتور – استقلال
نفت آبادان – گل‌گهر سیرجان
مس کرمان – سپاهان اصفهان
آلومینیوم اراک – فولاد خوزستان
ملوان بندر انزلی – نفت مسجدسلیمان
پرسپولیس – نساجی مازندران
هوادار – ذوب‌آهن اصفهان
مس رفسنجان – پیکان

دیدگاه کاربران 16 دیدگاه
 • محمد 16 مرداد 1401 / 5:22 قبل از ظهر

  تااینجاکه بروفق مرادپرسپولیس است بازیهای اولیه پرسپولیس باتیمهای آسان است

 • ناشناس 15 مرداد 1401 / 11:10 قبل از ظهر

  قهرمان امسال پرسپولیس اگه امتیاز معینی برای بعضی از تیمها نباشد

 • ناشناس 6 مرداد 1401 / 1:49 بعد از ظهر

  استقلال‌ و سپاهان سخت ترین قرعه
  مهدی عزتی

 • ناشناس 6 مرداد 1401 / 1:44 بعد از ظهر

  استقلال و سپاهان جزء سخت ترین قرعه هاست
  رئال مادرید

 • ناشناس 6 مرداد 1401 / 1:29 بعد از ظهر

  استقلال و سپاهان سخت ترین قرعه
  ۲setareh

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید